წესები და პირობები

ვებ გვერდი Beautyroom.Ge წარმოადგენს შპს “შპს ბიუთი ჰაბი”-ს (ს/კ 400140593) საკუთრებას.

ვებ გვერდის წესები და პირობები

საიტზე ვიზიტით ან/და რეგისტრაციით, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით წინამდებარე ხელშეკრულებას და საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. თუ არ ეთანხმებით აღნიშნულ ხელშეკრულებას ან საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, მაშინ გთხოვთ შეწყვიტოთ საიტის გამოყენება;

გახსოვდეთ საიტზე ვიზიტი შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, თუმცა საიტზე რეგისტრაცია და შესაბამისად ნივთების შეძენა დაშვებულია მხოლოდ სრულწლოვანი (18 წლის ასაკს მიღწეული) პირებისათვის.

1)ტერმინთა განმარტება:

1.1 ამ ხელშეკრულებაში არსებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა.

ა) ჩვენი – ვებ გვერდი Beautyroom.Ge;

ბ) მესაკუთრე – ვებ. გვერდი Beautyroom.Ge და საიტთან დაკავშირებული საავტორო თუ სხვა უფლებები წარმოადგენს შ.პ.ს ბიუთი ჰაბი (ს/კ:400140593)

გ) მომხმარებელი – პირები(როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული), რომლებიც სტუმრობენ საიტს. ასევე შემდგომში მოხსენიებული, როგორც ,,თქვენ“;

დ) ვებ.გვერდზე სტუმრობა – Beautyroom.Ge -ზე შემოსვლა და ვებგვერდზე წარმოდგენილი პროდუქციის დათვალიერება, რეგისტრაცია, ასევე გასაყიდად წარმოდგენილი ნივთების შეძენა ან საიტის სხვაგვარად (კანონის შესაბამისად) გამოყენება;

ე)  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა – ამ საიტზე არსებული კონფიდენციალურობის წესების კრებული, რომელიც სავალდებულოა გასაცნობად და რომელზე თანხმობის განუცხადებლობა ავტომატურად იწვევს რეგისტრაციის შეჩერებას;

ვ) სიძულვილის ენა – აგრესიული, დამცინავი ას სხვა სახით შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები, რომელიც მიმართულია სხვა პირთა ან საკუთარი თავის დამცირების ან უფლებების შელახვისკენ.

ზ) ხელშეკრულება – წინამდებარე დოკუმენტი;

 1. ვებგვერდზე სტუმრობით თქვენ ადასტურებთ რომ:

2.1 ხართ სრულწლოვანი 18 (თვრამეტი) წლის ასაკს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც შესწევს უნარი განკარგოს თავისი თანხები საიტზე განთავსებული პროდუქციის შესაძენად და აქვს ამის უფლება (ამ პუნქტის დაცვა არაა სავალდებულო, თუ თქვენი სტუმრობა არ არის დაკავშირებული პროდუქციის შეძანასთან ან საიტზე რეგისტრაციასთან);

ვალდებულება არ არსებობს ამ ნივთთან დაკავშირებით, რაც ჩვეულებრივ პირობებში შეიძლება ჩაითვალოს ნივთის ნაკლად.

2.3 თქვენ გაეცანით ამ საიტის წესებს და პირობებს და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და თანახმა ხართ იყიდოთ თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქცია. 2.4 დაიცავთ ამ ხელშეკრულების პირობებს;

2.5 არ გამოიყენებთ სიძულვილის ენას;

2.6 არ ხელყოფთ ჩვენს ინტელექტუალურ უფლებებს, არ განახორციელებთ ვებ.გვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებას და გავრცელებას ნებისმიერი სახით და მიზნებისათვის;

2.7 სრულად, სწორად და ზუსტად მოგვაწვდით ყველა საჭირო ინფორმაციას, რაც გათვალისწინებულია საიტზე რეგისტრაციისას, ასევე წარმოდგენილი პროდუქციის შეძენისას;

2.8 არ გაივლით რეგისტრაციას სხვისი სახელით, გვარით ან სხვა პერსონალური მონაცემის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს: პირად ნომერს, მობილური ტელეფონის ნომერს, მისამართს, ანგარიშის ნომერს და სხვა მონაცემებს;

2.9 მკაცრად დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას, არ გაუმჟღავნებთ მესამე პირებს თქვენი ანგარიშის პაროლს და სხვა ანგარიშის უსაფრთხოებისთვის საჭირო ინფორმაციას, რათა დაცული იყოს თქვენს პირად ანგარიშზე არსებული აქტივი და სხვა ინფორმაცია;

2.10 არ განახორციელებთ სხვა ისეთ ქმედებას, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს;

2.11 არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ვებ გვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას ან/და უსაფრთხოებას;

2.12 არ გამოიყენებთ საიტს არასასურველი სპამის შესაქმნელად და მის გასავრცელებლად

2.13 ამ ხელშეკრულების ზემოაღნიშნული პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში სრულად იღებთ პასუხისმგებლობას დამდგარ ზიანზე, ასევე აცნობიერებთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი თქვენთვის მოყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე;

2.14 გვაძლევთ უფლებას თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია საჭიროების შემთხვევაში და კონკრეტული მიზნით გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ:

2.14.1 ჩვენთან აფილირებულ ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს;

2.14.2 ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობის შემთხვევაში;

2.14.3 შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის ვალდებულების არსებობისას.

2.15 თქვენს მიერ ამ ვებ გვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მოწოდება მიიჩნევა თქვენს მიერ ინფორმაციის 2.14 პუნქტით და მისი ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ ინფორმაციის გამჟღავენებასა და გადაცემაზე თანხმობად;

 1. ჩვენი პასუხისმგებლობა:

ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენს მიერ განხორციელებულ ბრალეულ ქმედებაზე, რომლითაც ზიანი მოგადგებათ თქვენ ან ნებისმიერ სხვა პირებს ამ ხელშეკრულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

 1. პროდუქციის შეძენასთან დაკავშირებული პირობები

4.1 გასაყიდად წარმოდგენილი პროდუქციის შესაძენად აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია საიტზე;

4.2 შესაძენ პროდუქტს შეარჩევთ თქვენ, პროდუქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ საიტზე მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე;

4.3 პროდუქტის შერჩევის, გადახდის სასურველი ტარიფის შერჩევის და ნივთის ყიდვის (ხოლო თუ არჩეული გაქვთ საბანკო გადარიცხვა, თანხის გადახდის) შემდეგ, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას რომ მოგაწოდოთ ნივთი;

4.4 ნაყიდი ნივთის დაზიანების ან სხვა ნაკლის აღმოჩენის, ასევე სხვა ნივთის მოტანის შემთხვევაში, უფლება გაქვთ არ ჩაიბაროთ აღნიშნული ნივთი და მოითხოვოთ ამ ნივთის ახლით შეცვლა.

4.5 ნაყიდი ნივთის ჩაბარებიდან 2 დღის ვადაში ქარხნული ან სხვა წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელიც არ არის გამოწვეული თქვენი ბრალეული(განზრახი ან გაუფრთხილებელი) ქმედებით, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ნივთის შეცვლა ახლით, ახალი ნივთის გადმოცემისთანავე ვალდებული ხართ წუნდებული ნივთი დაუბრუნოთ გამყიდველს, მის კურიერს ან;

4.6 იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ განაცხადებთ 4.5 პუნქტის პირველი და ბოლო წინადადებით განსაზღვრულ ვადაში ნივთის ნაკლის შესახებ, ნივთი ითვლება უნაკლოდ და თქვენ კარგავთ მისი გამოცვლის ან რაიმე ზიანის ანაზღაურების უფლებას, გარდა ისეთი ნაკლისა რომლის შემჩნევაც შეუძლებელი იყო აღნიშნულ ვადაში;

4.7 ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ნივთის ისეთ ნაკლზე, რომელიც წარმოიშვა თქვენთვის ნივთის გადმოცემის შემდეგ და არ არის გამოწვეული ქარხნული წუნით ან ჩვენს მიერ ნივთის დაზიანებით;

4.8 იმ შემთხვევაში თუ ნივთის გამოცვლა, შეკეთება ან ზიანის სხვაგვარად აღმოფხვრა შეუძლებელია და ეს ზიანი გამოწვეულია ჩვენს მიერ ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთის მიწოდების ვალდებულების დარღვევით, თქვენ უფლება გაქვთ აირჩიოთ იმავე ღირებულების სხვა ნივთი ან მოითხოვოთ ფულის დაბრუნება;

4.9 თქვენ უფლება გაქვთ გააუქმოთ შეკვეთა ნაყიდი ნივთის თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე მოტანამდე ნებისმიერ დროს. შეკვეთის აღებიდან მიწოდების ადგილამდე თქვენს მიერ მოთხოვნის გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ ვალდებული ხართ დაფაროთ ტრანსპორტირების ხარჯები პროპორციულად, ნივთის თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე მოტანის შემდეგ, შეკვეთის გაუქმება დაუშვებელია;

4.10 იმ შემთხვევაში თუ ამ ხელშეკრულების 4.9 პუნქტით გათვალისწინებული წესით უქმდება შეკვეთა ან სახეზეა ამ ხელშეკრულების 4.8 პუნქტით გათვალისწინებული თანხის დაბრუნების მოვალეობა, გამყიდველი გადახდილ ფულს (4.9 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უპირატესად მოხდება ტრანსპორტირების ხარჯების დაქვითვა) აბრუნებს შეკვეთის გაუქმებიდან/მყიდველის მოთხოვნიდან 24 საათის განმავლობაში,(თუ ეს დრო ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ თანხის დაბრუნება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღეს);

4.11 ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას თქვენს მიერ  შეძენილი ნივთი მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე, ქალაქ თბილისში 24 საათის განმავლობაში(თუ ეს დრო ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ჩაბარება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღეს), ხოლო თბილისის გარდა საქართველოს ნებისმიერ სხვა ადგილას 4 სამუშაო დღის ვადაში. ამ პუნქტში გათვალისწინებული დროის ათვლა იწყება შეკვეთის გაფორმების დღის, მომდევნო დღეს 00:00 საათზე;

4.12 ნივთის ჩაბარებამდე ჩვენი კურიერი დაგიკავშირდებათ და დააზუსტებს თქვენს ადგილსამყოფელს და შეგითანხმდებათ შეხვედრის კონკრეტულ დროზე, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ იქნებით მითითებულ მისამართზე, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ამ ხელშეკრულების 4.11 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის დარღვევაზე;

4.13 მიწოდების ვადის დარღვევის გამო ჩვენ პასუხისმგებლობა დაგვეკისრება იმ შემთხვევაში თუ მიწოდება ხორციელდება ჩვენი კურიერების მიერ ;

5.3 ამ ხელშეკრულების 5.1 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხა არ დაემატება ნივთის საფასურს, თუ შესყიდული ნივთების ჯამური საფასური აღემატება 60 ლარს;

5.4 ამ ხელშეკრულების 4.9 პუნქტით განსაზღვრული შეკვეთის გაუქმებისას, ამ მუხლის 5.2-5.3 საშეღავათო პუნქტების მოქმედება არ ვრცელდება და ტრანსპორტირების ხარჯი განისაზღვრება ამ ხელშეკრულების 5.1 პუნქტის ,,ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტების მიხედვით;

5.4 აღნიშნული ტარიფები ვრცელდება როგორც ჩვენს საკურიერო მომსახურებაზე ისე თავად გამყიდველი კომპანიის საკურიერო მომსახურებაზე;

 1. თანხის გადახდის წესი და პირობები:

6.1 თანხის გადახდა ხორციელდება ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორებით თქვენი არჩევანის შესაბამისად.

6.2 უნაღდო ანგარიშსწორება უნდა განხორციელდეს შეკვეთის განხორციელებისთანავე, ხოლო ნაღდი ანგარიშსწორება ხდება კურიერისთვის მის მიერ შეკვეთილი ნივთის გადმოცემისას.

 1. შეზღუდვები ვებ გვერდის გამოყენებისას:

7.1 ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ ვერ გაგიწევთ იმ მომსახურებას, რომელიც ჩვენი აზრით ეწინააღმდეგება კანონს.

7.2 თქვენ გეკრძალებათ ვებ გვერდის ყოველგვარი არაკანონიერი გამოყენება, რაშიც შედის ჩვენს  სისტემებში არასანქცირებული შესვლა, ვებ გვერდზე არსებული ინფორმაციის არასათანადოდ გამოყენება ან სხვაგვარი ქმედება რამაც შეიძლება პირდაპირი ან ირიბი ზიანი მიაყენოს ჩვენს კანონით დაცულ ინტერესებს.

 1. პროდუქციის მიწოდების არეალი:

ჩვენ გაწვდით პროდუქციას მთელი საქართველოს მასშტაბით. მიწოდების დრო და ვადა განისაზღვრება მე-4 მუხლის 4.11 პუნქტის შესაბამისად;

 1. კომუნიკაცია

9.1 ჩვენთან კომუნიკაცია შესაძლებელია ამ ხელშეკრულებაში ან/და საიტზე მითითებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე;

9.2 ჩვენ უფლებამოსილი ვართ მოვახდინოთ თქვენს მიერ განხორციელებული ზარის და საუბრის ჩაწერა, მომსახურების გაუმჯობესების და დახვეწის, კომერციული საქმიანობის, აგრეთვე ჩვენი კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით;

 1. პრეტენზიის განცხადების წესი და პირობები

10.1 თქვენ უფლება გაქვთ განაცხადოთ პრეტენზია, ჩვენს მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ მოქმედებასთან დაკავშირებით, როგორც უშუალდ ჩვენთან დასაქმებული თანამშრომლების, ისე ჩვენს მიმართ;

11.1 პრეტენზიის განცხადება შეიძლება მოხდეს წერილობით ან ზეპირი ფორმით ჩვენს საკონტაქტო ინფორმაცაში მითითებულ საშუალებებზე, ასევე ჩვენი კურიერისთვის და სხვა წარმომადგენლისათვის წერილის გადაცემის ან ზეპირი პრეტენზიის გამოცხადებით;

11.2 პრეტენზია შეიძლება იყოს ზოგადი ან კონკრეტული სახის და მიზნად ისახავდეს ჩვენი დარღვეული ვალდებულების გამოსწორებას ან ზოგადი რჩევა-რეკომენდაციის მიცემას;

 1. ვებ გვერდის ხარვეზი

ვებ გვერდის შენელებულ რეჟიმში მუშაობის, არასწორი ბმულების გახსნის, არასწორი გრაფების გახსნის, გადარიცხვის წარუმატებლად განხორციელების და სხვა სისტემური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შეკვეთის გაკეთებამდე, ხოლო თუ თანხის გადახდა სხვა დროს ხდება ასევე თანხის გადახდამდე უნდა მოახდინოთ ჩვენს საკონტაქტო მონაცემებზე კომუნიკაცია და იმოქმედოთ ჩვენს მიერ მოცემული ინსტრუქციის მიხედვით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები დამდგარ ზიანზე;

 1. ფორს-მაჟორი

13.1 მხარეები  თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან, თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, პანდემია, ომი და სხვა) ზეგავლენით, რომელთა წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება აღემატება მხარეთას გონივრულ კონტროლს და შესაძლებლობებს. დაუძლეველ ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება ისეთ მოვლენებს, რომლთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს არ შეუძლიათ ზეგავლენის მოხდენა (ფორს-მაჟორი);

13.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად  დაუძლეველი  ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია პირველივე შესაძლებლობისთანავე    აცნობოს    მეორე   მხარეს სატელეფონო ან წერილობითი ფორმით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,  თუ  ის  საყოველთაოდ  აღიარებული არ არის. თუ ასეთი მოვლენები გაგრძელდა 30 (ოცდაათი) დღეზე მეტი ვადით მხარეები უფლებამოსილნი არიან გააუქმონ ხელშეკრულება.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოების შემთხვევაში, მხარე ვალდებულებია მეორე მხარეს აცნობოს ამ გარემოების წარმოშობიდან 24 (ოცდაოთხი) საათის მანძილზე;

13.4     თუ არ აცნობა მხარემ ამ პერიოდში, მაშინ ჩაითვლება, რომ მის მიერ ვალდებულება შეგნებულად არ სრულდება ჯეროვნად და ეს ფაქტი მიჩნეულ იქნება ხელშეკრულების პირობის დარღვევად.

 1. დავების გადაწყვეტის წესი:

14.1 მხარეები ვთანხმდებით, რომ ჩვენს შორის არსებული ყველა დავა უნდა გადაწყდეს ურთიერთმოლაპარაკების გზით;

14.2 მოლაპარაკების შეუძლებლობის შემთხვევაში დავას წყვეტს თბილისის საქალაქო სასამართლო, ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე;

15. Data Deletion / ინფორმაციის წაშლა